Voco Influencer İş Birliği Sözleşmesi

Madde 1 – Taraflar

İşbu Voco Influencer İş Birliği Sözleşmesi ("Sözleşme"), Maslak Mah. Maslak Meydan Sk. A Blok Sitesi Beybi Giz Plaza Blok No: 1 İç Kapı No: 55 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 420750-5 sicil numarası ile kayıtlı Voco Teknoloji Anonim Şirketi (bundan böyle "Voco" olarak anılacaktır) ve Voco'ya ait mobil uygulama üzerinden Influencer paneline kayıt olarak bu Sözleşme'yi onaylayan influencer ("Influencer") arasında elektronik ortamda akdedilmiştir.

Voco ve Influencer bundan böyle tek başına " Taraf" ve birlikte " Taraflar" olarak anılacaklardır.

Madde 2 – Tanımlar ve Yorumlar

İşbu Sözleşme'de, bu maddede açıklanmış olan tanımlar geçerli olacaktır:

"Fikri Mülkiyet Hakları" Voco'nun sahip olduğu veya kullandığı veya işlerinin yürütülmesi için gerekli olan, tescil edilmemiş, tescili beklenen veya tescil edilmiş her türlü dünya çapında mevcut veya gelecekte mevcut olacak ticaret markasını, tüm ticari unvanları, hizmet markalarını, patentleri, ticaret, faaliyet ve alan adlarını, URL'leri, tasarımları, telif haklarını, spesifikasyonları, yazılımları, ifşa edilmemiş ve gizli bilgi niteliğindeki hakları (müşteri listeleri, süreçler, know-how, ticari sırlar ve buluşlar gibi (patent edilebilir olsun veya olmasın)) veya diğer endüstriyel veya fikri mülkiyet hakları (bunlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının yenilenmesi veya uzatılması dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) her türlü lisans, marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım hakkını ve bunlarla ilgili başvuruları, herhangi bir hukuka göre patent verilebilir olsun olmasın her türlü buluş, geliştirme, iyileştirme, keşif, know-how, copyright, kavram ve düşünceleri, her türlü ticari sırrı, herhangi bir hukuka göre malikine gizli tutulmasını talep etme hakkı tanıyan her türlü hakkı; ve her türlü bilgisayar programlarını ve yazılımlarını (sanatsal, teknik ve dizayn dokümanları, algoritmalar, kaynak kodları, nesne kodları, cron kodları, veri ve veri tabanları da dahil), kullanıcı ve karakter veri tabanlarını (karakter ve avatar isimleri, kullanıcı tecrübeleri, resimler, e-posta adresleri, Facebook ve benzeri sosyal medya veri tabanları ve diğer ilgili veriler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere), Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve sair ilgili mevzuat gereğince münhasıran işleme, kullanma, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm mali hakları, manevi hakları ve telif hakları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm hakları ifade eder.

"Gizli Bilgiler" İşbu Sözleşme kapsamında; sözlü, elektronik yollarla veya başka şekilde açıklanan her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, müşteri listeleri, marka, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, belge ve bu kişilerin işbu Sözleşme kapsamındaki ticari ilişki esnasında öğrenecekleri yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ile müşteri ve piyasa bilgileri, hizmetler ile ilgili bilgiler, Sözleşme kapsamında değerlendirilme konusu olan sözleşmeler, işler, iş planları, politikalar, fiyat teklifleri ve uygulamalar ve bunlara dair her nevi bilgiler ve belgeler ile üçüncü şahısların Sözleşme ile ilgili olarak gizlilik taahhütnamesi altında ifşa ettiği bilgiler; Taraflar arasında yapılan görüşme, müzakere veya toplantılar sürecinde ifşa edilen Sözleşme ile ilgili tüm bilgiler ve toplantı notları; Sözleşme kapsamında teslim edilen her türlü analiz, çalışma, veri derlemesi, teklif veya sair bilgileri ifade eder.

"Kullanıcılar" Uygulama'yı kullanan ziyaretçi ve kullanıcıları ifade eder.

"Uygulama" Voco'nun sahip olduğu; kişilerin ve kurumların kendi sosyal aktivite planlamalarını yapabilecekleri, yakın uzak lokasyondaki diğer üyelere bildirim yöntemi ile haber vererek aktivite arkadaşı bulmalarına yardımcı olan ve bu aktivitelere katılımcı bulmaları için kurumsal üyelere imkan sağlayan "Voco" isimli mobil uygulamayı ifade eder.

Madde 3 – Konu

İşbu Sözleşme'nin konusu; Voco'nun sahibi olduğu Uygulama'da, Influencer için bir link oluşturulması, Influencer'ın bu linki kendi sosyal medya hesapları üzerinden yayımlaması ve bu linke tıklayarak Uygulama üzerinden üyelik paketi satın alacak olan Kullanıcılar'dan elde edilecek gelirin bir kısmının Influencer'a aktarılması ile ilgili olarak Taraflar'ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Madde 4 – Tarafların hak ve yükümlülükleri

4.1. Taraflar, Influencer Uygulama üzerinden işbu Sözleşme'yi onaylaması ve Influencer paneline kaydolarak talep edilen bilgileri girmesi akabinde, Influencer için bir link oluşturulacağını kabul eder. Influencer'ın bu linki kendi sosyal medya hesapları üzerinden yayımlaması sonucu, bu linke tıklayarak Uygulama üzerinden üyelik paketi satın alacak Kullanıcılar'dan elde edilecek gelirin bir kısmı, Influencer'a aktarılacaktır. Bu kapsamda Influencer'ın elde edeceği bedel, işbu Sözleşme'nin 5. maddesinde belirlenmiştir.

4.2. Influencer, Sözleşme'nin yerine getirilmesine engel olacak şekilde, 3. kişi ve kurumlarla arasında herhangi bir anlaşma olmadığını, işbu Sözleşme sebebiyle Voco'nun bir talep veya iddia ile karşılaşması halinde bu talep ve iddialardan ve oluşacak zararlar Voco'yu ari tutacağını ve tazmin edeceğini; Sözleşme'de bahsi geçen yükümlülükleri tam ve eksiksiz olarak yerine getirebilmesi için elzem olan özelliklere ve yeterliliğe sahip olduğunu, gerekli olması halinde her türlü izni alacağını kabul ve taahhüt eder.

4.3. Influencer, işbu Sözleşme kapsamındaki faaliyetleri esnasında, burada sayılsın veya sayılmasın, Voco'nun itibarını zedeleyici, kötüleyici davranışlarda, beyanlarda bulunmayacağını ve/veya bu şekilde sonuçlanabilecek her türlü davranıştan kaçınmakla yükümlü olduğunu, varsa ekibini de bu yükümlülükleri hakkında bilgilendireceğini, gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Voco, Uygulama'nın içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman Uygulama üzerinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

4.5. Influencer, Sözleşme süresi boyunca; rüşvet, kara para aklama, terörün finansmanı, ihaleye fesat karıştırma, uyuşturucu veya insan kaçakçılığı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yolsuzluk ve yasalara aykırılık olarak nitelendirilebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınmakla yükümlüdür. Bu kapsamda Influencer, başta T.C. Anayasası olmak üzere, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile işbu Sözleşme'ye ve/veya Taraflar'a uygulanabilen her türlü yerel hukuka ve sair mevzuata uygun davranacağını, aksi durumda Voco'nun maruz kalabileceği zararların tamamını, Voco'nun ilk talebinde, derhal nakden ve def'aten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. Influencer, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve ismen belirtilmeyen ancak yürürlükte bulunan birincil ve/veya ikincil mevzuat ("Mevzuat" ) ile koruma altına alınmış kişisel verilerin korunması hususunda azami çabayı göstermek ve kanuni mükellefiyetlerini yerine getirmekle yükümlüdür. İşbu yükümlülük, Influencer'ın iş birliği içinde olduğu tüm 3. kişileri etkiler mahiyette olup Influencer, bu konuda gereken ve hukuki ve teknik olarak mümkün tüm önlemleri almakla mükelleftir. Influencer bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde ortaya çıkan her türlü zarardan sorumlu olup, Voco'dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. Influencer, Voco tarafından kendisine kişisel veri aktarılması halinde, aktarılan kişisel veriyi Mevzuat'a uygun olarak ve Taraflar arasındaki Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi ile sınırlı olarak işlemeyi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeyi ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla kişisel verinin niteliğine göre ve mevzuata uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacağını, kişisel verileri, işbu Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi kapsamının dışında herhangi bir şekilde işlemeyeceğini, yürürlükteki hukukta aksi belirtilen haller hariç, Sözleşme'nin sona ermesi ile birlikte kendisine aktarılan kişisel verileri sileceğini, yok edeceğini veya anonim hale getireceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

4.8. Influencer, işbu Sözleşme'ye aykırı davranması durumunda Voco nezdinde doğacak her türlü zararı Voco'nun ilk talebi üzerine derhal, nakden ve defaten ödemeyi gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Voco'nun her türlü rücu hakkı saklıdır.

4.9. Voco, işbu Sözleşme'de yer alan aynı ya da benzer konularda birden fazla kişi ile anlaşma yapabilir. Bu Sözleşme hiçbir şekilde bir münhasırlık sözleşmesi değildir.

Madde 5 – Hizmet Bedeli

5.1. Influencer paneli üzerinden oluşturacağı link aracılığıyla takipçilerinin üyelik paketi satın alması halinde Influencer'ın hak kazanacağı bedeller, üyelik paketlerine göre aşağıdaki şekildedir:

  • Standart Üye Paketi: Influencer'a herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

  • Voco Premium Haftalık Paketi: Kullanıcı'nın Voco'ya ilk 1 (bir) hafta için ödediği üyelik ücreti * , Influencer'a ödenecektir.

  • Voco Premium Aylık Üye Paketi: Kullanıcı'nın Voco'ya ilk 1 (bir) ay için ödediği üyelik ücreti * , Influencer'a ödenecektir.

  • Voco Premium 3 Aylık Üye Paketi: Kullanıcı'nın Voco'ya ilk 3 (üç) ay için ödediği üyelik ücreti * , Influencer'a ödenecektir.

* Influencer, Apple Store veya Google Play Store tarafından 1 aylık üyelik ücretinden tahsil edilen bedeller ve tüm vergiler düşüldükten sonra kalan net tutarın kendisine ödeneceği kabul eder. Şüpheye yer vermemek adına, Influencer'e ödenecek olan hak ediş tutarı, Voco tarafından belirlenen 1 aylık üyelik ücretinden (bahsedilen masraf ve vergiler düşüleceği için) daha düşük bir tutar olacaktır.

5.2. Voco, Uygulama'dan Influencer'ın paylaştığı link aracılığı ile üyelik paketi satın alan Kullanıcılar'a ilişkin olarak her ayın 5'ine kadar yapacağı hak ediş hesaplamasını Influencer'a iletecektir. Influencer, bu hesaplama sonucu ortaya çıkan bedele ilişkin bir fatura düzenleyerek Voco'ya iletecek olup Voco, faturayı teslim almasından itibaren 10 (on) gün içerisinde bu bedeli, Influencer'ın bildireceği hesap numarasına ödeyecektir.

5.3. Influencer, işbu Sözleşme'ye istinaden Uygulama üzerinden elde edebileceği aylık gelirin 200.000 Türk Lirası ile sınırlı olduğunu, bu tutarı aşan ücretlere ilişkin hiçbir talepte bulunamayacağını ve bu tutarı aşan bedellere ilişkin tüm itiraz haklarından gayrikabili rücu şekilde feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Influencer, yazılı şekilde bildireceği banka hesap bilgilerinde bir değişiklik olması halinde bu değişikliği derhal Voco'ya yazılı şekilde bildirecektir. Aksi halde, Voco tarafından yapılan ödeme işbu Sözleşme kapsamında gereği gibi yapılmış bir ödeme olarak kabul edilecektir.

Madde 6 – Süre ve Fesih

6.1. Sözleşme onaylandığı tarihte yürürlüğe girecek olup işbu Sözleşme'ye uygun şekilde feshedilene dek yürürlükte kalacaktır. Şu kadar ki; Sözleşme'nin gizlilik ile kişisel verilere ilişkin maddeleri gibi niteliği gereği yürürlükte kalmaya devam etmesi gereken maddeler, Sözleşme herhangi bir şekilde sona erse de süresiz olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

6.2. Influencer'ın Sözleşme hükümlerine aykırı davranışı ve/veya Sözleşme konusu yükümlülüklerini işbu Sözleşme ile belirlenen şekil, içerik ve/veya sürede yerine getirmemesi halinde Voco, hiçbir ek bildirime gerek kalmaksızın Sözleşme'yi istediği zaman herhangi bir tazminat ödemeksizin tek taraflı olarak sona erdirebilir ve uğradığı tüm maddi/manevi dolaylı/doğrudan zararları Influencer'dan talep edebilir. Böyle bir durumda Influencer, Voco'nun zarar, ziyan talebini Voco'nun ilk talebinde kayıtsız, şartsız ödeyecektir. Voco'nun Sözleşme'yi feshetmemesi bu şekilde feshetme hakkını ortadan kaldırmayacaktır.

6.3. Voco herhangi bir sebep bildirmeksizin ve tazminat ödemeksizin işbu Sözleşme'yi feshetme hakkına sahiptir. Influencer, Sözleşme'yi feshetmesi halinde, fesih tarihi itibarıyla Influencer paneli üzerinden oluşturduğu link aracılığıyla takipçilerinin üyelik paketi satın alması halinde hiçbir bedele hak kazanamayacağını ve Voco'ya bu kapsamda hiçbir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 7 – Fikri Mülkiyet

7.1. Voco; Uygulama ile bağlantılı tüm telif haklarının, ticari markaların, Fikri Mülkiyet Hakları'nın, teknik bilgilerin ve her türlü diğer hakkın sahibidir. Bu Sözleşme'de geçen hiçbir ifade, Voco'ya ait söz konusu hakların Influencer'a devredildiği ve/veya devir söz konusu olabileceği anlamına gelmez. İşbu Sözleşme ile Influencer'a Uygulama'yı yalnızca Sözleşme amaçları bakımından kullanmak üzere münhasır olmayan, devredilemez ve alt lisansa konu olamaz limitli bir lisans (kullanım hakkı) verilmektedir. Bu lisans, Voco'nun ilgili ürün/hizmet üzerindeki Fikri Mülkiyet Hakkı'nı hiçbir şekilde sona erdirmez, sınırlamaz ve Voco'nun bu hak üzerindeki tasarruf hakkını etkilemez.

7.2. Voco'ya ait olan Uygulama yazılımı satılamaz, kopyalanamaz, kullanılarak türevleri oluşturulamaz, alt lisansı verilemez, başkasına devredilemez, adi veya ticari şekilde üçüncü şahıslar tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak kiralanamaz, ödünç verilemez, izinsiz çoğaltılamaz, elektronik veya optik olarak transfer edilemez, kaynak kod haline dönüştürülemez, tersine mühendislik yapılamaz, değiştirilemez, Uygulama'dan esinlenerek başka programlar yapılamaz ve üçüncü kişilerin de bunları yapmasına izin verilemez.

Madde 8 – Gizlilik

8.1. Taraflar, Gizli Bilgiler'i daima gizli tutmayı, işbu Sözleşme'nin amaçları dışında herhangi bir amaçla kesinlikle kullanmamayı ve Taraflar'ın yazılı onayını önceden almaksızın herhangi bir üçüncü şahsa açıklamamayı, ifşa etmemeyi taahhüt etmektedir; ancak bu taahhüt aşağıdaki bilgilerle ilgili olarak uygulanmayacaktır: (a) halihazırda kamunun bilgisi dahilinde olan bilgiler; (b) işbu Sözleşme'nin ihlalinden kaynaklanmayan nedenlerle sonradan kamunun bilgisine sunulan bilgiler.

8.2. Gizli Bilgiler, görevleri gereği bu bilgileri bilmesi gereken çalışanları haricinde hiçbir üçüncü şahsa ifşa edilmeyecektir. Bununla birlikte Gizli Bilgiler, yürürlükte olan herhangi bir kanun veya mevzuatın gerekli kılması halinde veya herhangi bir yargı makamının kararı nedeniyle ifşa edilebilir; şu kadar ki bu ifşa ile ilgili olarak makul bir süre öncesinde Taraflar'a bildirim yapılacak ve mümkün olduğunca az bilgi ifşa edilmesi konusunda çaba sarf edilecektir.

8.3. İşbu maddede düzenlenen gizlilik yükümlülükleri, Sözleşme'nin sona ermesi halinde dahi süresiz olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 9 – Diğer Hükümler

9.1. Mücbir Sebep: Taraflar'dan herhangi birinin işbu Sözleşme'den doğan yükümlülükleri, bir Taraf'ın makul nedenlerle kontrol etmesinin imkansız olduğu ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyen veya geciktiren herhangi bir durumun devam ettiği süre boyunca ve engellenen veya geciken yükümlülüklerle sınırlı olmak üzere askıya alınacaktır; söz konusu mücbir sebep hallerine (söz konusu makul kontrolün ötesinde olmak kaydıyla, ancak yukarıdaki hükmün genel kapsamına halel getirmeksizin) grev, lokavt, işgücü ihtilafları, doğal afetler, salgın hastalık, savaş, ayaklanma, toplumsal kargaşa, kasıtlı hasar vermeye yönelik eylemler, herhangi bir kanuna veya resmi karara, emre, yönetmeliğe veya talimata uyma zorunluluğu, yangın, sel, fırtına dahildir. Yukarıda açıklanan hallerden ötürü yükümlülüklerini yerine getiremeyen veya getirmekte geciken Taraf, mümkün olan en kısa sürede diğer Taraf'a askıya alma ihbarında bulunacak, ihbarda askıya almanın tarihi, nedeni ve kapsamı belirtilecektir; bu ihbarın gönderilmemesi ilgili Taraf'ın askıya alma talebinde bulunma hakkını yitirmesiyle sonuçlanacaktır. Yükümlülükleri yukarıdaki açıklandığı şekilde askıya alınan Taraf, ilgili mücbir sebep halinin ortadan kalkmasını izleyen makul en kısa süre içerisinde bu yükümlülükleri ifa etmeye başlayacak ve bu durumu diğer Taraf'a bildirecektir. Mücbir sebep halinin 15 (on beş) günden fazla sürmesi durumunda, Taraflar'dan herhangi biri diğer Taraf'a önceden yazılı bildirimde bulunarak işbu Sözleşme'yi feshedebilecektir.

9.2. Sözleşme'nin Bütünlüğü: İşbu Sözleşme Taraflar arasında bu Sözleşme'nin konusuyla ilgili olarak mutabık kalınan bütün hususları kapsamakta ve Taraflar arasında işbu Sözleşme'nin konusuyla ilgili olarak önceden yapılmış olan bütün sözleşmeleri, müzakereleri ve görüşmeleri hükümsüz kılarak onların yerine geçmektedir.

9.3. Değişiklikler: İşbu Sözleşme'de yapılan hiçbir değişiklik veya düzeltme bu amaçla her iki Taraf'ın yetkili temsilcileri tarafından imzalanmış olan yazılı bir belge düzenlenmedikçe geçerli olmayacaktır.

9.4. Devir: Taraflar birbirlerinin yazılı onayını önceden almaksızın, işbu Sözleşme'yi, Sözleşme'den doğan haklarını veya yükümlülüklerini devretmeyecek, temlik etmeyecek, başkasına intikal ettirmeyecek veya tahsis etmeyecektir, bu işlemlerin herhangi birini yapma girişiminde bulunmayacaktır, işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirtmek üzere taşeron tutmayacaktır veya alt yüklenici atamayacaktır.

9.5. Feragat: Taraflar'dan birinin işbu Sözleşme'den doğan herhangi bir hakkını kullanmaması veya icra ettirmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği şeklinde değerlendirilmeyecektir, ya da söz konusu hakkı ileride herhangi bir anda kullanmasına veya icra ettirmesine engel teşkil etmeyecektir.

9.6. Bölünebilirlik: İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün geçersiz, yasadışı veya icra edilemez olması durumunda, Taraflar, bu hükmün yerine koymak üzere, işbu Sözleşme'de yazılı olan niyetlerinin mümkün olduğu ölçüde uygulamaya konmasını sağlayacak bir içerik taşıyan ve her ikisi açısından uygun olan bir hükmün şartları üzerinde mutabık kalmak amacıyla iyi niyet çerçevesinde müzakerede bulunacaklardır.

9.7. Bildirimler: İşbu Sözleşme uyarınca yapılması gereken bütün bildirimler yazılı olarak elden teslim yolu ile, iadeli taahhütlü mektup ile veya noter kanalı ile ilgili Taraf'ın işbu Sözleşme'de yazılı olan adresine gönderilecektir. Taraflar bu Sözleşme'de yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu ve adreslerde meydana gelebilecek değişiklikler diğer Taraf'a yazılı olarak tebliğ edilmedikçe bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını haiz olacağını beyan ve kabul etmişlerdir.

9.8. Taraflar arasındaki ilişki bağımsız olup Sözleşme'deki hiçbir hüküm Taraflar arasında herhangi bir türde bir ortaklık ya da ortak girişim, işveren/çalışan ilişkisi, imtiyaz veren/imtiyaz alan ilişkisi oluşturmaz.

9.9 Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme: İşbu Sözleşme Türk Hukuku'na tabi olacak ve söz konusu mevzuata uygun olarak yorumlanacaktır. Taraflar, işbu Sözleşme'den doğan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemelerinin ve İstanbul Merkez (Çağlayan) İcra Dairelerinin yetkili olacağını, gayrikabili rücu olarak kabul etmektedir.