Information Text Regarding Personal Data

Voco Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, işbu Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında aydınlatma yükümlüğümüzün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda bilgi vermekle yükümlü olduğumuz konular aşağıdaki şekildedir:

  1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği Veri sorumlusu; Maslak Mah. Maslak Meydan Sk. A Blok Sitesi Beybı Gız Plaza Blok No: 1 İç Kapı No: 55 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 420750-5 sicil numarası ile kayıtlı Voco Teknoloji Anonim Şirketi’dir.
  2. Kişisel Verilerin hangi amaçla işleneceği Şirket, “Voco” uygulamamıza giriş yapmanız sırasında ve/veya sonrasında; ad-soyad, cinsiyet, doğum tarihi, iletişim bilgisi (iletişim bilgisi, e-posta adresi), lokasyon bilgisi, fatura bilgileri, meslek bilgisi, görsel kayıtlardan oluşan ve bunlarla sınırlı olmamak üzere uygulamamız üzerinden iletmiş olduğunuz kategorilerdeki kişisel verileriniz, üyelik oluşturulması, üye bilgilerinin doğrulanması, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, tarafınıza mal, ürün veya hizmet sağlanması, mal, ürün veya hizmet satış işlemlerinin yürütülmesi, mal, ürün veya hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, satın alma işlemi sonrasında fatura oluşturulması, iletişim talebinize ilişkin konunun değerlendirilmesi, talebinize istinaden sizinle iletişime geçilmesi, talep ve şikayetlerinizin takibi yürürlükteki tüketicinin korunması mevzuatı, elektronik ticaret mevzuatı, ticari elektronik ileti mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuatlardan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimiz’den talepte bulunması veya bu kurumlara bildirim yapmamız gerektiği takdirde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, mevzuattan kaynaklanan zamanaşımı süresi doğrultusunda bu kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından saklanması, onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi[] ile Şirket’in saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile işlenmektedir. Uygulamamız ziyaretiniz ve kullanımınız sırasında internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyaları (Çerezler) aracılığıyla elde edilen kullanılan tarayıcı, IP adresi, internet bağlantınız, site kullanımlarınız hakkındaki bilgiler, ve benzeri kategorilerdeki kişisel verileriniz, sitemizin ziyaret edilebilmesi ve özelliklerinden faydalanılması, sitemizdeki sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak ile onay vermeniz halinde sitemizi kullanma şeklinizle ilgili bilgileri toplayarak performansın arttırılması, sitemizdeki seçimlerinizin hatırlanması ve böylelikle tarafınıza kolaylık sağlanması, sitemizin ve reklamların ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenlemesi amaçları ile işlenmektedir. Detaylı bilgi için Çerezlere İlişkin Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.
  3. Şirket tarafından işlenen Kişisel Verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği Kişisel verileriniz 2. maddede belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için Şirket’in iş ortaklarına, hizmet aldığı 3.taraf hizmet sağlayıcılara, yetkili kamu kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.
  4. Kişisel Veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi Uygulamamız, üyelik formu, iletişim formu, e-posta gibi elektronik kanallar aracılığıyla tamamen otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle elde edilen kişisel verileriniz, iletişim talebinize ilişkin olarak Şirket ile aranızda kurulabilecek hukuki ilişkinin devamı için kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması, Şirketimiz ile iletişim hakkınızın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve açık rızanız hukuki sebepleri ile toplanmaktadır.
  5. Kişisel Verileriniz ile ilgili Kanun kapsamındaki haklarınız aşağıdaki şekildedir: (a) Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Bu haklarınızı yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda info@vocoapp.com e-posta adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletebilirsiniz. Bilginize sunarız. Voco Teknoloji Anonim Şirketi